Levorukost

Sa levorukošću se rađamo. Zbog različitih kulturoloških pristupa levorukosti, prisutne su uglavnom negativne istorijske konotacije. U mnogim kulturama levoruki su[…]

Read more

Mucanje

Mucanje (balbuties) je poremećaj fluentnosti govora koji onemogućava normalan tok govora. To je najevidentniji govorni poremećaj i ujedno kompleksan poremećaj[…]

Read more

Radionice

Disleksija, disgrafija i diskalkulija – teorijske osnove i vidovi pomoći –  Verica Stojić, dipl.logoped Auditivno procesiranje – Prof. dr Živorad[…]

Read more